Menu
ZŠ a MŠ Střelské Hoštice
ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

Provoz ŠD

Ranní provoz:           06.00 - 07.15

Odpolední provoz :  11.10 - 16.00

Od převzetí dětí před nebo po vyučování ručí vychovatelka za jejich bezpečnost a pořádek při přechodu do školní jídelny i během celé své služby ve ŠD.

Přechod dětí i návrat zpět ze zájmových aktivit zajišťují jejich vedoucí. 

Vnitřní řád školní družiny

 1. Práva a povinnosti žáků

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

Práva žáků:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy, žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře
 • žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti

Povinnosti žáků:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
 • své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
 • chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou
 • zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
 • přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví
 • během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení uložené v šatně, aktovky na chodbě, cenné věci si berou s sebou, za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí, při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí, oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané
 • na vycházky a odpolední činnosti žák nosí oblečení k tomu určené, podle ročního období a podle počasí se převléká
 • při odchodu ze ŠD se žák převlékne a následně odchází sám nebo s doprovodem, podle aktuálního zápisu v zápisním lístku
 • žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího, při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen

Žáci nesmějí:

 • nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách
 • nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby,  před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen
 • jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání, pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

práva:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku vychovatelce
 • odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce
 • být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi
 • být vychovatelkou informováni o činnosti žáka a o jeho chování v době pobytu v ŠD
 • v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy

povinnosti:

 • o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií
 • na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině, odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů, telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!
 • pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně oznámit
 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky
 • při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka videozvonek pro ŠD u vchodu do ZŠ a žáka si osobně převezmou v šatně
 • na období prázdnin je možnost pobytu dětí ve školní družině, oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 dětí
 • příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání , činí 250,- Kč za jedno pololetí, poplatek žáků, kteří ve ŠD pobývají pouze v době volné hodiny před odpoledním vyučováním nebo v ní čekají na začátky zájmových kroužků, činí 100 Kč na jednoho žáka za pololetí,  poplatky vybíráme v hotovosti, za 1. pololetí do konce  října a za 2. pololetí do konce března
 • veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy
 • s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním
 • pokud dítě zůstane ve ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že nesežene rodiče, volá Policii ČR, která zajistí péči o dítě

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • pedagogové předávají po ukončení vyučování žáky vychovatelkám ŠD
 • vychovatelky zajišťují doprovod žáků do ŠJ a dohled nad žáky během oběda
 • na zájmové kroužky a doučování si pedagogové vyzvedávají žáky ve ŠD osobně, dle nahlášeného jmenného seznamu žáků
 • po ukončení zájmových  kroužků a doučování  předávají pedagogové žáky hromadně zpět do ŠD nebo je přivedou na zahradu
 • učitelé a vychovatelé společně konzultují výchovné problémy žáků, zdravotní stav a jiné potřeby žáků
 • učitelé a vychovatelé aktivně spolupracují při organizování školních a mimoškolních aktivit pořádaných školou
 • vedoucí vychovatelka se pravidelně účastní provozních a pedagogických porad a zajišťuje tak informovanost vychovatelů ŠD
 • učitelé a vychovatelé vzájemně respektují svá pracovní práva a povinnosti
 1. Provoz a vnitřní režim

ŠD je otevřena denně od pondělí do pátku. 

 • při ranní činnosti od 6:00 hodin do 7:15hodin – žáci do ŠD přicházejí do 7:15 hodin
 • při odpolední činnosti je ŠD v provozu do 16:00 hodin
 • první den školního roku není ŠD v provozu
 • o provozu ŠD v poslední den školního roku a v době prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy dle zájmu rodičů
 • žáci po ukončení ranní ŠD odcházejí samostatně do svých tříd. Po ukončení vyučování převezme vychovatelka žáky od vyučujícího z poslední vyučovací hodiny
 • činnost školní družiny probíhá ve školní družině, ve školní třídě (v případě dvou oddělení), na školní zahradě, v tělocvičně a při vycházkách v blízkém okolí školy
 • pitný režim je zajištuje školní jídelna, při odpoledních činnostech dělají vychovatelky šťávu
 • žáky, kteří jsou ve ŠD déle než do 14.30 hod, vybaví rodiče svačinou, tito žáci mají možnost samostatné přípravy na vyučování bez následné kontroly vychovatelek a písemným souhlasem rodičů
 • obsahová náplň vzdělávání v ŠD se řídí celoročním plánem,  žáci mají ve ŠD možnost podílet se na přípravě činností a výsledky své práce vystavovat v prostorách školy
 • vzhledem k plánovaným činnostem je možný čas odchodu ze ŠD po obědě nebo po odpolední činnosti ve 14:15

06,00 – 07,15 hod Spontánní a klidové činnosti dle zájmu dětí

11,10 – 12,00 hod Hygiena před obědem,  oběd, pravidla stolování

12,05 – 13,00 hod Odpočinková činnost: relaxace na koberci, četba, prohlížení knih, poslech hudby vyprávění, rozhovory, omalovánky, volné kreslení klidné stolní hry a stavebnice

13,00 – 14,30hod Činnosti zájmové a rekreační: spontánní i řízené aktivity (výtvarné, pracovní, tělovýchovné a přírodovědné činnosti), námětové a pohybové hry, vycházky do okolí, pohybové hry na hřišti, hry na školní zahradě, péče o školní zahradu a školní pozemek, podle počasí – sáňkování, pouštění draků, celodružinové akce,  pohybové hry v tělocvičně

14,30 – 16,00 hod Příprava na vyučování: formou didaktických her, kvízů, soutěží, křížovek, možnost vypracovat DÚ spontánní a klidové činnosti dle zájmu dětí úklid herních prostor, osobních věcí průběžná svačina, odchod domů

 1. Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku
 • každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v ŠD, žáci ihned ohlásí
 • za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v oddělení ŠD odpovídá příslušná vychovatelka
 • žáci dbají též na vlastní bezpečnost při příchodu i odchodu ze ŠD
 • všechny úrazy jsou sděleny rodičům a zaznamenány v knize úrazů ZŠ
 • náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou ihned sděleny rodičům telefonicky
 • přesun žáků do ŠJ se řídí dle pokynů převádějící vychovatelky ŠD
 • vychovatelka používá pro přesun na veřejné komunikaci bezpečnostní terčík
 • chování žáků ve ŠJ se řídí Vnitřním řádem ŠJ
 • všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 1. Podmínky  zacházení  s majetkem školy
 • žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
 • místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku
 • majetek školní družiny chrání před poškozením
 • majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
 • v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody
 • svěřené hračky, hry a pomůcky žák vrací na určené místo v pořádku a bez znehodnocení
 • po ukončení pobytu na zahradě žák uklidí zapůjčené hračky, sportovní náčiní a pracovní nářadí na místa k tomuto určená

Platnost:       od 1.9.2016

Zpracoval: Irena Hoholková                                                             Schválila: Mgr. Dana Šatrová

Školní družina

Svátek

Svátek má Valérie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 5 °C 1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 8/4 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 8/1 °C
neděle 21. 4. oblačno 9/-1 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.