Navigace

Obsah

Seznam přijatých či nepřijatých dětí

Dokument ve formátu pdf: Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k 20. 5. 2020

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 5. 2020

 

Děti jsou zveřejněny pod čísly, která jim byla přidělena při zápisu a sdělena zákonným zástupcům.

 

Text rozhodnutí:

Č. j.: ZŠSH/109/2020

Datum: 30. 4. 2020

ROZHODNUTÍ ve správním řízení

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy Mgr. Dana Šatrová, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Střelské Hoštice, okres Strakonice

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

2

4

5

6

7

8

9

10        - zahájeno nové správní řízení o odkladu povinné školní docházky

11

12

13

14

15

16

 

Odůvodnění:

Žadatelé splnili zákonné podmínky pro přijetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Střelské Hoštice, okres Strakonice, paní Mgr. Dany Šatrové ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích.

 

Podpis a datum podpisu ředitelky školy:       30. 4. 2020

Datum zveřejnění rozhodnutí            30. 4. 2020

 

Mgr. Dana Šatrová

ředitelka školy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci 16. 5. 2020